Firmen nach Standort: BG

Alfa Wood, BG-Dolnik Chiflik
Fazerles AD, BG-Silistra
Hris Inc., BG-Sofia
Irely Ltd., BG-Pazardzhik
Kronospan Bulgaria EOOD, BG-Burgas